بهش میگم توی چنلت ساعت ۱۲ پست گذاشتی gm ! ساعت ۱۲ جی ام داره؟؟ میگه ساعت ۱۲ نذاشتم که... دوازده و پنج دیقه بود.

نتیجه اخلاقی: به خودم رفته :|