اصلا خودمم نمیدونم چرا یهو افتادم یادش. آهان. رفتم اینستا! بهم قول داده بود اینستا نصب کنه و آیدیشو از طریق ریحانه بهم بگه. چون اون موقع من تلگرام نداشتم. 

امشب از ریحانه آیدی تلگرامشو پرسیدم. کلی فحش بهش دادم و برخلاف تصورم زودی پیاممو دید ذوق کردم باهم حرف زدیم طبق معمول کری خوندیم. گفتم دیدی رئال قهرمان شدددد؟  گفت موراتا رفت چلسی ، خامس رفت بایرن، تو هنوز رئالی؟ گفتم نیمارتونم که رفت... گفت آره رفت پی اس جی.. گفتم ینی چی؟ فوشه؟ خندید گفت پاری سن ژرمن. 

براش فیلم فرستادم صداش زدم گفت بله؟! کلی باز فوش دادم گفتم به من بگو جانم :| بعد خندید گفت جوووونم. منم براش اون گیفه رو فرستادم که پسره عشوه میومد ایی :||

  فیلم Begin again رو حتما ببینید و موزیکاشم حتما دان کنید. مخصوصاً lost stars و tell me if you wanna go home .