ینی خوشم میاد وقتی صد مدل کار و بدبختی ریخته رو سر من تلویزیون تایتانیک نشون میده،

بعد موقعی که من بیکارم، زندگی پستانداران.