هی از اینور مث گاو پفک میخورم هی از اونور مث گاو میرقصم ...