میخواستم بگم لاکه غلیظه، گفتم لاکه پُر پُشته :]

#همینقدر_تیزهوش_همینقدر_لاکچری