متأسفانه دیروز که داشتم از کلاس برمیگشتم و از ضبط ماشین صدای مزخرف خواننده زن قدیمی میومد و داداشم داشت پوکر رانندگی میکرد و همچنان از من سوال می پرسید و شیشه پایین بود، توی تاریکی هوا بوی پاییز به مشامم می خورد. 

کلی کار دارم و از همشون متنفرم. فقط دارم سعی میکنم زورکی کتاب بخونم.

تاریکه چون من خواستم.