کلاس سوم جناب وزیر مقرر کرده بودن کلاس شنای زوری رو در شکم زمستون ¬_¬

منم خیلی میترسیدم و هنوز میترسم کلا از استخر و آب و شنا و اینا. 

وقتی یادم میاد اون روز که زوری پرتمون میکردن تو چهار متری و من چه اشکی میریختم مو به تنم سیخ میشه :/

مسئله ای که پیش اومده اینه که اگه یه ر‌وزی با همسر آیندم بریم شمال و اون غرق شه چه گِلی به سرم بگیرم؟ /"