مغزهای منحرفتان را بر دیواره سمت راست بکوبید و بانگ عربده سر دهید که همانا پروردگار، بخشنده و روزی دهنده است...

* حذف وبلاگ ؟