امروز آشغال بود!

عدم وجود جر و بحث تو خونه ما امریست ناممکن! 

خودمو به فنا دادم که امروز فاینال بدم. زنه برگشته میگه سوالا اماده نیس. مغزت از چیه که شعورت نرسید اطلاع بدی؟ 

امروز بالاخره بعد چهار بار مدرسه رفتن ثبت نامم کردن‌. 

بعدم اون وضع رانندگی بابام، ناخونام شکست بس که فشار دادم به دسته در. 

بعدم جر و بحث با مامانم. 

الانم که... مسافرت.

* کامنت ها این پست بسته ـس. کامنت بدید؛ خصوصی. بذارید فکر کنم شما مخصوص برام کامنت میذارید.