.


خط، خط، خط، خط بکشم...

جادو، جادو، جادو، دلم جادو می خواد... جیم الف دآل واو.

آندرومدا :) ۹
• از یک فرفر مویِ خندآن بخوانید.
• آندرومدا اسم یه کهکشانه.

• بفرمایید چنلم؛ ماچالا ماچالا شونصد کا ممبر داره ‌D: ⬇
anothergalaxy_blog_ir
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان