اگه خدا روز قیامت ازم پرسید چرا فلان کارو نکردی، 

میگم به همون دلیلی که روز ثبت نام توی مدرسه جدید یه اَبَر جوش ماژلانی سر دماغم کاشتی و شبیه عمو پورنگم کردی.