- صداش... آخ آخ صداش خودِ خودِ خودِ بهشت بود. صدای آدم خودِ خودِ خودِ بهشت باشه می دونی ینی چی؟ واسه خودش که هیچی نیست؛ حال می کنه با صدای قشنگش. یا شایدم اصلا خودشم ندونه صداش چقدر قشنگه. ولی وای به حال خاطرخواهش! آقا بدبخته، بدبخت! هی راه به راه باید غش کنه! زارت و زیرت ضعف بره! 

باز می دونی بدبختیِ دیگه چیه؟ 

اقا دیدی میگن چشمِ یارِ ما خوشگله فلانه؟ باز چشم یه چیزی. صدا دردسره! چشم قشنگ باشه باز می تونی سرتو بندازی پایین. ولی صدا چی. گوشتو نمی تونی بگیری که. قهر می کنه میره.

صداش‌‌‌... معجزه ست‌‌.

#آندرومدا