.


و چه زیباست تُ را داشتنت...

خدایا‌.‌..سامان دِه...سامان ده پریشانی ما را‌...قهقهه می زنم و صدایش از دور خوش است...

همین تُ که مرا کشت!

#شما‍‍‍سکوت‍ ‍کنید

آندرومدا :) ۸
• از یک فرفر مویِ خندآن بخوانید.
• آندرومدا اسم یه کهکشانه.

• بفرمایید چنلم؛ ماچالا ماچالا شونصد کا ممبر داره ‌D: ⬇
anothergalaxy_blog_ir
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان