خدایا‌.‌..سامان دِه...سامان ده پریشانی ما را‌...قهقهه می زنم و صدایش از دور خوش است...

همین تُ که مرا کشت!

#شما‍‍‍سکوت‍ ‍کنید