آقا..آقای محترم..پدر عزیز..مادر گرانقدر..نباید یه آدمو جلو یه آدمِ همسن و سال خودش ضایه کرد. من حساسیت دارم‌. حَس_سا_سیَت.

اونم جلو کسی که ازش متنفرم.

* توروخدا پاشو برو خونه تون. منی که حالم از لوس بازی و گریه بدم میاد سه شبه دارم زیر پتو گریه میکنم. برو اقا. برو. ازت بدم میاد. چی داری تو که میکوبونن تو رو تو سر من؟ ابروت عسلیه یا چشات کمون؟ فقط زبون داری دیگه. زبون. زَ_بون.