ماه عسلو دیدیندون؟ مهمونش یه خیر مدرسه ساز بود. بابابزرگ بهزاد لیتو بود 😂😯