- وای غزل دارم بالا میارم.

+ در کیفتو وا کن تو کیفت بالا بیار.

#مزحر_عهصاث