- امروز داداشم گفت خوابم میاد. مامانم عم قربون صدقش رفت گفت نمیخواد بری =/

حالا من سرطان عم بگیرم مامانم منو به زور می فرسته مدرسه =/ چه وضعشه خو =/ 

- سرما خوردم، صدام بطرز فجیع ناکی گرفته. قطع و وصل میشه. یهو دارم حرف میزنم یهو اصن صدا نمیاد فقط لب لوچه م میجنبه =/ 

- ژان ژان فردا میخوایم بریم جلو معلما از نمرات برتر تقدیر میشه D:

- دارم پاستیل های بنفش رو می خونم. بابای پسره خیلی خوبه. میخوام باهاش ازدباج کنم.

- یه ترم زبان ی معلم چرتی داشتیم فاینال شدم 70 =/ این ترم معلومات عوض شد شدم 98.5... و مصیبت جانگداز اینه ک این ترم آینده دوباره با همونی ک سرش 70 شدم کلاس داریم =/ خدایا خودت بخیر کن.