تحمل کردن سرفه های خشکِ مزخرفِ پس از سرماخوردگی و فرو خوردن آنها به ضرب آب جوش و حلقه زدن اشک توی چشمهای فرد بدبخت و لپهای باد کرده و صورت و رگهای قرمز شده از ترسِ اینکه صدای سرفه یمان را ملت نشنوند و زوری دکترمان ببرند، جداً مزخرف است.

• فقط من نیستم که با شونصدسال سن از دکتر میترسم :`)

• هنوز [مردم شهر ِ-ـحامد همایون] را دانلود نکرده اید؟ دَتس اِمِیزینگ =]

قال اشوان: "...پس چرا گریه کردم؟"

اجابَ آندرومدا: " چون شونصد سال گذشته است و هنوز دشمن عزیز به سرانجام نرسیده است =\و هنوز نصفش را هم نخوانده ایم تازه -.- "

• توی آزمون لیگ علمی فقط عربی رو ۱۰۰% زدم. ریاضی و علومو که اصن ناباد ... از پونزده سوال نصفشو درست زدم.

• تف بر کلاس جبرانی زبان. تف. 

• دلم شدیدا برا شیرین زبونیای یه جگرِ ۲-۳ ساله تنگ شده. به "دوتا" میگه "توتا" ^^ زنگ زدم میگم بهش چکار میکنی؟ - پررو میگه "شیطُنی" ❤ عشقِ کوچکِ اسکولِ آندرومدا😊😘💜💌