بعدا نوشت:

حالتان  بهم نخورَد از این پستها. آش کشک خاله تان است.