زندگی را از زبان یک کودکِ عقب ماندهٔ ذهنی بخوانید =]